hitch

[hɪtʃ] [hɪtʃ]

v. 搭便车(旅行),搭顺风车;拴住,套住,钩住;将(动物)套上车;提起,拉起(衣服);攀上,爬上;<非正式>结婚(get hitched)

n. 临时故障,小问题;(某种)结;<美,非正式>一段服役,一段任职期;<美>(尤指机动车的拖杆)牵引装置;<非正式>免费搭便车;蹒跚

【名】 (Hitch)(美、英、加、澳、俄、法)希契(人名)

[ 复数:hitches 第三人称单数:hitches 现在分词:hitching 过去式:hitched 过去分词:hitched]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-27 04:00:48 2023-03-27 04:29:44 2023-03-27 03:35:54 2023-03-27 05:27:15 2023-03-27 04:46:02 2023-03-27 03:50:08 2023-03-27 05:37:44 2023-03-27 05:51:15 2023-03-27 04:15:05 2023-03-27 04:39:27 2023-03-27 05:07:16 2023-03-27 05:03:35 2023-03-27 05:18:09 2023-03-27 03:58:21 2023-03-27 04:58:48 2023-03-27 04:26:48 2023-03-27 04:30:23 2023-03-27 05:18:21 2023-03-27 05:22:37 2023-03-27 04:05:45